Gyrkym we kebşirleýji

Gysga düşündiriş:

Shear & Butt kebşirleýji polat zolagyň tertipsiz uçlaryny gyrkmak üçin we iki rulonyň polat zolaklaryny kebşirlemek üçin ulanylýar.Şeýlelik bilen üznüksiz önümçiligi üpjün etmek.

Müşderiniň talaplaryna görä hem düzüp bileris.


 • :
 • :
 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  SORAG Iber

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Shear & Butt kebşirleýji polat zolagyň tertipsiz uçlaryny gyrkmak üçin we iki rulonyň polat zolaklaryny kebşirlemek üçin ulanylýar.Şeýlelik bilen üznüksiz önümçiligi üpjün etmek.

  Spesifikasiýa

  Görnüşi Gyrkymyň görnüşi Merkezleşdirmegiň görnüşi Kebşirleýiş görnüşi
  El bilen gyrkmak we el bilen kebşirlemek Gollanma Gollanma Gollanma
  Gidrawlik gyrkym we el bilen kebşirlemek Gidrawlik Gollanma Gollanma
  Gidrawlik gyrkym we awto kebşirlemek Gidrawlik Gollanma Awtomat
  Gidrawlik gyrkmak we kebşirlemek Awtomat Awtomat Awtomat

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. S: Öndüriji?
  J: Hawa, biz öndüriji.15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny kepillendirmek üçin 130-dan gowrak CNC işleýiş enjamlaryny ulanýarys.
   
  2. S: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
  J: Töleg şertlerinde çeýe, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. S: Sitirlemek üçin haýsy maglumat gerek?
  J: 1. Materialyň iň ýokary hasyl güýji,
  2.Bir turbanyň ululyklary (mm-de),
  3. Diwaryň galyňlygy (min-max)

  4. S: Üstünlikleriňiz näme?
  J: 1. Galyndylary paýlaşmagyň ösen tehnologiýasy (FFX, Göni emele getiriş meýdany).Maýa goýumlarynyň köpüsini tygşytlaýar.
  2. Önümi köpeltmek we zähmet güýjüni azaltmak üçin iň soňky çalt üýtgetmek tehnologiýasy.
  3. 15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.
  4. Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin 130 CNC işleýiş enjamlary.
  5. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen.

  5. S: Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
  J: Hawa, bizde bar.Bizde 10 adamlyk hünärmen we güýçli gurnama topary bar.

  6.Q: Hyzmatyňyz nähili?
  J: (1) Bir ýyl kepillik.
  (2) Ömrüň dowamynda ätiýaçlyk şaýlaryny bahasy bilen üpjün etmek.
  (3) Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, onlaýn goldaw, Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin in Engineenerler.
  (4) Desgalary özgertmek, abatlamak üçin tehniki hyzmat bermek.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň