Hyzmatymyz

BiziňkiHyzmat

Hyzmat
Hyzmat

1. Satuwdan öňki hyzmat
TUBO MACHINERY inersenerleri, ähli talaplaryň şoňa laýyklykda ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin ulanyjynyň talaplaryny üns bilen seljerýärler.

2. Gurmak we işe girizmek
Doly turba degirmenlerini, aýlaw çyzyklaryny, rulon emele getiriji maşynlary açar gurmak we işe girizmek;
Gurmak we işe girizmek;
Işe girizilende ulanyjylaryň tehnikleri / işgärleri üçin okuw;
Talap edilse, degirmeniň uzak möhletli işlemegi;

3. - satuwdan soň goldaw
“TUBO MACHINERY” müşderilere satuwdan soň ajaýyp hyzmatlar toplumyny hödürläp biler.Gurmak we işe girizmekden soň operatorlara we tehniki hyzmat işgärlerine giňişleýin tehniki okuw berler.Satuwdan soň hyzmat tehnigi, müşderi üçin müşderi maglumatlary we enjamlaryň ýagdaýy barada jikme-jik ýazgy eder we wagtal-wagtal täzelenmegi we ýapyk yzarlamagy amala aşyrar.Islendik sorag ýüze çyksa, tehniki hyzmat in engineenerimiz gije-gündiziň dowamynda telefon arkaly maslahatlaşmagyňyza jogap berer, tehniki çözgütleri sabyrly we seresaplylyk bilen üpjün eder we operatora ýa-da tehniki işgärlere görkezmeler berer.

4. Bölünmek goldawy
TUBO MACHINERY-nyň ökde we tejribeli inersenerleri islendik bökdençlikleri çözmäge taýyn.
Telefon we / ýa-da e-poçta arkaly derrew tehniki kömek we maslahat;
Zerur bolsa Müşderiniň sahypasynda ýerine ýetirilen tehniki hyzmat;
Mehaniki we elektroniki bölekleri gyssagly üpjün etmek;

5. Bejeriş we kämilleşdiriş
TUBO MACHINERY garry turba degirmenlerini döwrebaplaşdyrmak, abatlamak ýa-da täzelemek boýunça uly tejribä eýedir.Dolandyryş ulgamlary bu ugurda uzak ýyllardan soň köne we ygtybarly bolup biler.Kompýuter, PLC we CNC esasly dolandyryş opsiýalaryny hödürläp bileris.Mehaniki we baglanyşykly ulgamlar, ulanyja has ýokary hilli önüm we enjamyndan has ygtybarly işlemek bilen, abatlamakdan ýa-da çalyşmakdan peýdalanyp bilerler.

Biz hakda has giňişleýin maglumat