Awtomatiki gaplaýyş enjamy

Gysga düşündiriş:

Awtomatiki gaplaýyş maşyny, esasanam polat turba senagaty üçin niýetlenen gaplaýyş enjamy.Turbalary we turbalary altyburç ýa-da inedördül görnüşe awtomatiki usulda ýerleşdirmegi we Awtomatiki bukjany amala aşyryp biler.


 • :
 • :
 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  SORAG Iber

  Haryt bellikleri

  Polat turba we turba Awtomatiki gaplaýyş enjamy:

  Awtomatiki gaplamak we birikdirmek üçin maşyn
  Awtomatiki gaplaýyş enjamy, polat turbany 6 ýa-da 4 burça ýygnamak we awtomatiki birikdirmek üçin ulanylýar.El bilen işlemezden durnukly işleýär.Bu aralykda, polat turbalaryň sesini we kakylmagyny ýok ediň.Gaplaýyş liniýamyz turbalaryňyzyň hilini we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp, çykdajylary azaldyp biler, şeýle hem howpsuzlyk howpuny ýok edip biler.

  Üstünlik

  1. Awtomatiki usulda gaplamak we gaplamak.
  2. Iň oňat ýerüsti turba.
  3. Az zähmet, pes iş güýji.
  4.Awtomatiki operasiýa, pes ses.

  Iş tertibi

  Turbalar gutarýan stol bilen gaplaýyş meýdançasyna daşalýar:
  1.Gaplaýyş maşynyna turbalar
  Turbalar turba öwrüm enjamy bilen gaplaýyş maşyn zynjyryny daşamak enjamyna öwrüler we soňra turbalary sanamak ýagdaýyna geçiriler;
  2. Turbalary sanamak we gaplamak
  Ulgamda dürli ululykdaky bukjada näçe turba gerek boljakdygy kesgitlenen programma bar, şonda ulgam ýeterlik turbalar ýygnanýança turbalaryň gatlagyny sanamak we turbalar gatlagyny ýygnamak üçin sargyt iberer pipe turba ýygnaýan enjam gider turbalaryň bir gatlagy ýygnalyp, ýygnaýjy enjama itilende bir gatyň beýikliginden aşakda one bir ujunda bir ujuny deňlemek enjamy hem bar;
  3. Baglamak
  Turbalaryň tutuş toplumy daşaýan awtoulag bilen birikdirilen ýerine geçiriler, soň ýygnaýjy enjam täze bukja garaşýan ýygnamak ýagdaýyna gaýdyp geler;
  4.Awtomatiki birikdirme enjamy
  Asylýan awtomatiki birikdirme enjamy, kemeriň ýerleşiş talaplary ädimme-ädim işlär;öňegidişlik: baglaýjy maşyn birikdirme ýagdaýyna geçer we turbalaryň ýokarky gatlagyna ýüz tutar, guşak ugrukdyryjy kanal ýapylar, daşy kellesi kemeri iberer, kemeriň ujuny birleşdirer, soňra kemeri berkider, berkitmek we kemeri kes;şondan soň kemer ugrukdyryjy kanal açylar, daňylýan kellesi öňki ýagdaýyna gaýdyp geler we indiki bukjany taýýarlar;
  Baglanan turbalar saklaýyş zynjyryna daşaýan enjam bilen saklanar, daşaýan awtoulag gaýdyp geler we indiki bukja garaşar;
  5.Storing
  Saklanylýan ýer üç sany bukjany saklar we kran tarapyndan taýýar turba meýdançasyna geçiriler;
  Tigir sürmek: tutuş proses senagat PLC tarapyndan awtomatiki usulda dolandyrylar, üznüksiz önümçiligi we işlemegiň dowamlylygyny kepillendirmek üçin el bilen we awtomatiki dolandyryş funksiýasyna eýe;


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. S: Öndüriji?
  J: Hawa, biz öndüriji.15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny kepillendirmek üçin 130-dan gowrak CNC işleýiş enjamlaryny ulanýarys.
   
  2. S: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
  J: Töleg şertlerinde çeýe, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. S: Sitirlemek üçin haýsy maglumat gerek?
  J: 1. Materialyň iň ýokary hasyl güýji,
  2.Bir turbanyň ululyklary (mm-de),
  3. Diwaryň galyňlygy (min-max)

  4. S: Üstünlikleriňiz näme?
  J: 1. Galyndylary paýlaşmagyň ösen tehnologiýasy (FFX, Göni emele getiriş meýdany).Maýa goýumlarynyň köpüsini tygşytlaýar.
  2. Önümi köpeltmek we zähmet güýjüni azaltmak üçin iň soňky çalt üýtgetmek tehnologiýasy.
  3. 15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.
  4. Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin 130 CNC işleýiş enjamlary.
  5. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen.

  5. S: Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
  J: Hawa, bizde bar.Bizde 10 adamlyk hünärmen we güýçli gurnama topary bar.

  6.Q: Hyzmatyňyz nähili?
  J: (1) Bir ýyl kepillik.
  (2) Ömrüň dowamynda ätiýaçlyk şaýlaryny bahasy bilen üpjün etmek.
  (3) Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, onlaýn goldaw, Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin in Engineenerler.
  (4) Desgalary özgertmek, abatlamak üçin tehniki hyzmat bermek.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary