Akkumulýator

Gysga düşündiriş:

Akkumulýatorlar turba degirmenini öndürmek üçin zerurdyr, sebäbi olar wagtlaýyn material saklamaga jogapkärdir we üznüksiz işlemegini üpjün edýär.Şeýle hem polat zolagy çyzmakdan goraýar.

Müşderiniň talaplaryna görä hem düzüp bileris.


 • :
 • :
 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  SORAG Iber

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Akkumulýatorlar turba degirmenini öndürmek üçin zerurdyr, sebäbi olar wagtlaýyn material saklamaga jogapkärdir we üznüksiz işlemegini üpjün edýär.Şeýle hem polat zolagy çyzmakdan goraýar.

  Görnüşi

  1. Disk görnüşli keseligine spiral akkumulýator;(Ownuk galyňlygy we kiçi ini bolan rulonlar üçin)
  2. Aýlaw görnüşli keseligine spiral akkumulýator;(Uly galyňlygy we uly ini bolan rulon üçin)

  Üstünlik

  1. highokary kuwwat
  2. Zolak ýok
  3. Hiç hili aýlaw ýok
  4. Hiç hili yza çekilmeýär
  5. Az energiýa sarp etmek
  6.Eňil işlemek
  7. Az bahasy.
  8. Polat zolagyň ýüzüni goraň, çyzylmazlyk üçin.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. S: Öndüriji?
  J: Hawa, biz öndüriji.15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny kepillendirmek üçin 130-dan gowrak CNC işleýiş enjamlaryny ulanýarys.
   
  2. S: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?
  J: Töleg şertlerinde çeýe, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. S: Sitirlemek üçin haýsy maglumat gerek?
  J: 1. Materialyň iň ýokary hasyl güýji,
  2.Bir turbanyň ululyklary (mm-de),
  3. Diwaryň galyňlygy (min-max)

  4. S: Üstünlikleriňiz näme?
  J: 1. Galyndylary paýlaşmagyň ösen tehnologiýasy (FFX, Göni emele getiriş meýdany).Maýa goýumlarynyň köpüsini tygşytlaýar.
  2. Önümi köpeltmek we zähmet güýjüni azaltmak üçin iň soňky çalt üýtgetmek tehnologiýasy.
  3. 15 ýyldan gowrak gözleg we önümçilik tejribesi.
  4. Önümlerimiziň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin 130 CNC işleýiş enjamlary.
  5. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilen.

  5. S: Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
  J: Hawa, bizde bar.Bizde 10 adamlyk hünärmen we güýçli gurnama topary bar.

  6.Q: Hyzmatyňyz nähili?
  J: (1) Bir ýyl kepillik.
  (2) Ömrüň dowamynda ätiýaçlyk şaýlaryny bahasy bilen üpjün etmek.
  (3) Wideo tehniki goldaw, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, onlaýn goldaw, Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin in Engineenerler.
  (4) Desgalary özgertmek, abatlamak üçin tehniki hyzmat bermek.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň