Biz hakda

Kebşirlenen Hebei TUBO Machinery Co., Ltd.ERW turba fabrigi / turba fabrigi, LSAW (JCO) turba fabrigi, sowuk rulon emele getiriji maşyn we süýşüriji liniýa,has köp kömekçi enjamlar ýaly15 ýyl,yzygiderli ösýän bazar talaplaryna laýyklykda ösdik we ösdik.

Morden dizaýn programma üpjünçiligi we ondanam köp130 CNC işleýiş enjamlarynyň ähli görnüşlerini düzýär, TUBO Machinery, öz meýdançasyndaky nou-hauny wagtynda ösdürýär we güýçlendirýär.

TUBO ussalaryDünýädäki iň täze “Roller Common Use Technology”, “FF Forming”, “FFX Forming”, “Meýdana gönüden-göni emele gelmek”we ş.m. Alyjynyň islegleriniň ululyklary we netijeleri üçin takyk hasaplamadan soň, umumy maýa goýumlaryny iň ýokary derejede tygşytlaýan turba / turba maşynyny dizaýn edip bileris.

TUBO Machinery, kebşirlenen turba fabrikleriniň köp sanly içerki we daşary ýurt önümçilik liniýalarynda, sowuk rulon emele getiriji maşynlarda we abraýy we hili bilen çyzgy setirlerinde köp gazandy.Maşynlarymyz eksport edildiÇili, Kolumbiýa, Meksika, Ekwador, Russiýa, Albaniýa, Türkiýe, Yrak, Eýran, Kipr, Siriýa, Uganda, Angola, Efiopiýa, Wýetnam, Kamboja, Russiýa, Gazagystan, Özbegistan, Gyrgyzystan, Täjigistan we ş.m.

TUBO Machinery diňe bir ýokary hilli maşyn öndürmek bilen çäklenmän, professional tehniki we satuwdan soňky hyzmaty hem hödürleýär.Bu aralykda, önümleriň aralygy ulanyjylaryň talaplaryna we isleglerine laýyk bolup biler.

TUBO Machinery, ulanyjylaryň hyzmatdaşy hökmünde hemme ýerde we islendik wagt ýokary hilli in engineeringenerçilik we tehniki goldaw, maglumat, ideýa we mümkin bolan hyzmatlary hödürleýär.Ulanyjylarynyň üstünligi TUBO Machinery-nyň üstünligini getirýär.

TUBO enjamlary - Ulanyjylar üçin baha dörediň!

20200310140707_62013

20200310140555_52879

Esasy bazar

Günorta Amerika Günbatar Europeewropa Gündogar Aziýa Eastakyn Gündogar Afrika Okeaniýa

Iş görnüşi

Öndüriji söwda kompaniýasy

Markalar: UZAK
Işgärleriň sany: > 236
Ualyllyk satuw: > 25 MILLION
Döredilen ýyl: 1997
Kompýuter eksporty: <10%

Biziň kompaniýamyz

TUBO enjamlary - Ulanyjylar üçin baha dörediň!

enjamlar3

maşyn_co2

tubo_machinery1

Hyzmat
Taryh
Toparymyz
Hyzmat

1. Satuwdan öňki hyzmat
TUBO MACHINERY inersenerleri, ähli talaplaryň şoňa laýyklykda ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin ulanyjynyň talaplaryny üns bilen seljerýärler.

2. Gurmak we işe girizmek
Doly turba degirmenlerini, aýlaw çyzyklaryny, rulon emele getiriji maşynlary açar gurmak we işe girizmek;
Gurmak we işe girizmek;
Işe girizilende ulanyjylaryň tehnikleri / işgärleri üçin okuw;
Talap edilse, degirmeniň uzak möhletli işlemegi;

3. - satuwdan soň goldaw
“TUBO MACHINERY” müşderilere satuwdan soň ajaýyp hyzmatlar toplumyny hödürläp biler.Gurmak we işe girizmekden soň operatorlara we tehniki hyzmat işgärlerine giňişleýin tehniki okuw berler.Satuwdan soň hyzmat tehnigi, müşderi üçin müşderi maglumatlary we enjamlaryň ýagdaýy barada jikme-jik ýazgy eder we wagtal-wagtal täzelenmegi we ýapyk yzarlamagy amala aşyrar.Islendik sorag ýüze çyksa, tehniki hyzmat in engineenerimiz gije-gündiziň dowamynda telefon arkaly maslahatlaşmagyňyza jogap berer, tehniki çözgütleri sabyrly we seresaplylyk bilen üpjün eder we operatora ýa-da tehniki işgärlere görkezmeler berer.

4. Bölünmek goldawy
TUBO MACHINERY-nyň ökde we tejribeli inersenerleri islendik bökdençlikleri çözmäge taýyn.
Telefon we / ýa-da e-poçta arkaly derrew tehniki kömek we maslahat;
Zerur bolsa Müşderiniň sahypasynda ýerine ýetirilen tehniki hyzmat;
Mehaniki we elektroniki bölekleri gyssagly üpjün etmek;

5. Bejeriş we kämilleşdiriş
TUBO MACHINERY garry turba degirmenlerini döwrebaplaşdyrmak, abatlamak ýa-da täzelemek boýunça uly tejribä eýedir.Dolandyryş ulgamlary bu ugurda uzak ýyllardan soň köne we ygtybarly bolup biler.Kompýuter, PLC we CNC esasly dolandyryş opsiýalaryny hödürläp bileris.Mehaniki we baglanyşykly ulgamlar, ulanyja has ýokary hilli önüm we enjamyndan has ygtybarly işlemek bilen, abatlamakdan ýa-da çalyşmakdan peýdalanyp bilerler.

Taryh

Biz, Hebei TUBO Machinery Co. Ltd. .

Toparymyz

130-dan gowrak toplum bilen CNC işleýiş enjamlarynyň ähli görnüşleri, 200-den gowrak işgär, takmynan.45,000 inedördül metr meýdanyň meýdany, TUBO Machinery meýdançada öz nou-hauny wagtynda ösdürýär we güýçlendirýär.Müşderiniň isleglerini üýtgetmek we ýerine ýetirmek, kompaniýa öz müşderisine artykmaç ygtybarly we ajaýyp hyzmatdaşlar hasaplaýar.

Şahadatnamalar

Önümlerimiz köp şahadatnamalardan geçdi.

machinery_co_ltd

enjamlar_co_ltd2

enjamlar_co_ltd3

Biz hakda has giňişleýin maglumat